'GEROEPEN DOOR HET WERELD HART'

 

Er zweeft een roep de wereld door,

bestemd voor ieder mens.

Zijn klank bereikt het luist'rend oor,

zijn draagkracht kent geen grens.

 

En wij die deze roep verstaan,

ontvangen nieuwe kracht bij 't gaan.

Op 't pad van duisternis tot Licht

is deze godenstem een gift.

Met vaste hand

naar 't wenkend vaderland.

 

Na schemering en duisternis

treedt' t Licht ons tegemoet.

De bron die in 't verborgen is,

stroomt dan in overvloed.

 

Het vuur des geestes is ontbrand,

het straalt en glanst naar allen kant.

Geroepen door het wereldhart,

rijst boven vijandschap en smart,

de daad als kracht,

tot heerlijkheid en macht.

 

 

Een korte impressie van het symposion, op zaterdag 23 mei 2009

gehouden in het conferentieoord Renova in Bilthoven.

 

 

Zeven sprekers, verbonden aan zeven verschillende spirituele organisaties die, ieder vanuit haar eigen traditie, diep ervaren dat er één universele bron van leven is, laten op 23 mei 2009 gezamenlijk hun stem klinken.

Gehoor gevend aan een nieuw appèl uit het Wereldhart ­de Wereldziel waarover Plato, Emerson en andere geestelijk groten bezielend spraken - dragen zij eendrachtig uit hoe ieder van hen verantwoording neemt voor de toekomst. Zij doen dit vanuit de ene bron, vanwaar de werkelijke spirituele impuls uitgaat, die mensen met elkaar verbindt en ogen en harten opent.

Dit symposion wil nu een heldere oproep aan de samenle­ving formuleren om het doel van het leven van de mens - de onsterfelijke ziel - krachtig te bevorderen, door mensheids­dienst en door zuivere kennis, Gnosis. Dan zullen samenle­ving en mensheid de komende tijden van diepgaande veran­deringen in alle aanzichten van het leven met inspiratie, hel­dere intuïtie, zingeving en dialoog tegemoet kunnen treden.

 

In onze verscheurde materialistische en rationalistische wereld groeit een groot verlangen naar spiritualiteit: het herstel van de verbinding met de ene geest, die de gehele schepping leven geeft en ook ons diepste innerlijk vormt. Deze verbinding brengt verlichting en harmonie.

Om die diepte in onszelf te vinden, dienen wij voorbij te gaan aan ons ikgerichte denken en voelen. Wij kunnen dan komen tot ons oorspronkelijk bewustzijn, de ziel, die een uitstraling is van de Wereldziel, die allen met allen verbindt.

 

Het symposion staat in het teken van een open ont­moeting van die spirituele organisaties, die anno 2009 gehoor willen geven aan de nieuwe geestelijke impuls voor de eenentwintigste eeuw. Er wordt ingegaan op vragen als: Wat maakt het leven aanvaardbaar, zinvol? En hoe kan het ons juist dan verrijken en stimuleren? Alles heeft zijn betekenis.

Wie zijn we werkelijk, en waarom worden wij micro­kosmos genoemd? Hoe komen wij in contact met de ene geest, die de microkosmos en de macrokosmos doorstraalt?

Ons zoeken naar waarheid, in jezelf en buiten jezelf, is het zoeken naar de stem van de stilte, waarin de roep van het Wereldhart doorklinkt

 

 


 

850 belangstellenden waren komen opdagen om deze bijzondere dag mee te beleven. Dit waren er heel wat meer dan de grote symposionzaal kon herbergen en dus volgde een aantal mensen de lezingen vanaf een buitenterras.


 

 

Programma.


 • Ontvangst met koffie/thee. Dank zij het prachtig mooie weer kon dit buiten.


 • Welkomstwoord door PETER HUIJS, dagvoorzitter – auteur van het onlangs bij de Rozekruis Pers Haarlem verschenen boek ‘Geroepen door het Wereldhart’ ( Een beschouwing over het ontstaan en de ontwikkeling van de Geestesschool van het Gouden Rozenkruis.)

 

 

 • WIES KUIPER - Theosofische Vereniging Nederland

 

 

 • Muzikaal intermezzo.

 

 

 • HENK MASSELINK - lid Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland

 

 

 • WILLEM E. SCHERPENHUIJSEN ROM - lid Antroposofische Vereniging Nederland

 

 

 • HENK JOHANNES WITTEVEEN - Soefi Beweging Nederland

 

 • Muzikaal intermezzo.

 

 • Vegetarische lunch

 


 

 • KLAAS-JAN BAKKER- Ancient Mystical Order Rosae Crucis Nederland  ( AMORC )

 

 

 • GER WESTENBERG - Rosicrucian Fellowship Nederland ( de stichter was Max Heindel )

 

 

 • Muzikaal intermezzo.

  • JOOST R. RITMAN - Lectorium Rosicrucianum

 

 

 • Afsluitingswoord door PETER HUIJS, dagvoorzitter

 

 • Muzikaal intermezzo

 

 

 • Thee/koffie en gebak  en napraten

Zo concluderen wij:

 

 • Alle religies zoeken naar de ene waarheid
 • Onaantastbaar is de bron van wijsheid, liefde en kracht
 • God is in zichzelf, de wereld is in God, en de mens is in de wereld
 • De opdracht van de mens: stofopenbaring, zielenopenbaring, alopenbaring
 • In het hart ligt de toegang tot ons geestelijke wezen
 • Vanuit het innerlijk licht kan de mens alles doorzien
 • Zelfvergeten dienstbaar zijn is de kortste en meest blijde weg tot God
 • Er is één geest in de hele schepping, die in ons leeft, die zin geeft aan het leven
 • Bevrijd de oneindige geest door het besef van 'de ander in ons'
 • Denk met uw geest over uzelf, ken uzelf. Wie zichzelf kent, kent het Al: het Al is in de mens
 • Vanuit ons liefdevolle hart kunnen wij alle gescheidenheid russen mensen overwinnen

 

Onze oproep is:

 

 • Mens, ga in tot uw diepste innerlijk!
 • Vind de weg van materie tot mysterie
 • Keer terug tot de geestelijke oerbron, in het levende nu

Over een paar weken/maanden zal bij de Rozekruis Pers Haarlem een symposionbundel verschijnen met daarin de teksten van de zeven lezingen, dus vind ik het niet noodzakelijk om in te gaan op de inhoud van deze lezingen. Ik zou ook nooit volledig kunnen zijn omdat de informatie tijdens zo’n dag natuurlijk te groot is om alles in één keer goed te kunnen opslaan.  Zodra de bundel verschenen is zal ik dit hier melden, voor belangstellenden.

 

November 2009: De schitterende symposionbundel is verschenen en kan besteld worden via de Rozekruis Pers of via de boekhandel

 

 

 

 

 

 

  Gastenboek van Spirituele Vrienden.

  
**********

Stem Spirituele Vrienden in de
Top 100 NL**********
Tellers

 

 LetsStat website statistieken